Πρακτικά – Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
11 Απριλίου 2021

Στην Αθήνα την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της EMOS PEHA Ltd κατόπιν προσκλήσεως του Γ. Γραμματέα κ. Ιωάννη ...

29 Μαϊος 2020

Στην Αθήνα την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν προσκλήσεως του Γ. Γραμματέα κ. Ιωάννη Βασι...