Πρακτικά – Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
29 Μαϊος 2020

Στην Αθήνα την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν προσκλήσεως του Γ. Γραμματέα κ. Ιωάννη Βασι...