Τα μέλη της EMOS PEHA διακρίνονται σε ιδρυτικά και συνδρομητές.